De Vecht in Ommen
 

VOORWAARDEN HUUR VAKANTIEBUNGALOW VILLA LINDENBERGH A T/M N - 12-10-2019


Reserveringen door minderjarigen worden niet geaccepteerd!

A. Verplichtingen verhuurder

 1. De bungalow tijdig zoals afgesproken in de reserveringsbevestiging ter beschikking te stellen;
 2. De bungalow in goede staat en compleet met inventaris ter beschikking te stellen;
 3. Voor de bungalow met inventaris, een deugdelijke opstal- en inboedel verzekering te hebben, die ook schade tijdens verhuur dekt;
 4. Voldoende instructie vooraf te geven voor het gebruik van de bungalow en toebehoren.

B. Verplichtingen huurder

 1. De verschuldigde huur- en borgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij/zij de bungalow niet of voor een kortere periode;
 2. De bungalow zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming, te gebruiken;
 3. De instructies van verhuurder op te volgen;
 4. De bungalow niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren;
 5. Zorg te dragen voor naleving van het park- en huisreglement door het gezelschap waar huurder deel van uitmaakt. Overtreding van de reglementen kan verwijdering van Villa Lindenbergh en vakantiepark Landgoed de Lindenbergh tot gevolg hebben zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt;
 6. De bungalow op de dag van aankomst tussen 15.00 en 18.00 uur s'middags te betrekken;
 7. De bungalow op de dag van vertrek voor 10.00 uur s'ochtends te verlaten en de bungalow netjes en de tuin zonder uitwerpselen van uw hond(en) achter te laten, hiervoor is een vuilnisemmertje in de schuur aanwezig,

C. Betaling, zie factuur

Een aanbetaling van 30% binnen 14 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging/factuur en het resterende bedrag 8 weken voor aanvang van de huurperiode, afhankelijk van de duur van de huurperiode. Indien wordt geboekt met aankomst binnen 8 weken, dient het volledige bedrag binnen 8 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging/factuur te zijn voldaan.


D. Annulering huurder

Huurder wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten!

 1. Huurder dient per e-mail of aangetekende brief te annuleren;
 2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  - 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  - 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  - 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  - 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  - 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.;
 3. Indien de bungalow voor (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog wordt verhuurd aan een derde, worden de annuleringskosten verminderd met de huuropbrengst;
 4. Verhuurder mag een vast bedrag van Euro 25,00 alsmede redelijke kosten in verband met de annulering in rekening brengen aan huurder.

E. Borg

Bij aankomst betaalt huurder een verplichte kontante borg aan verhuurder. Bij vertrek, na inspectie van de bungalow door verhuurder, zal dit bedrag door verhuurder, zonder inhouding van administratiekosten of dergelijke, worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd zal zijn.

F. Aansprakelijkheid

Verhuurder is niet aansprakelijk voor:

 1. Schade of letsel onstaan als gevolg van het verblijf in Villa Lindenbergh of door het gebruik van de op de terreinen van vakantiepark Landgoed de Lindenbergh aanwezige faciliteiten en/of voorzieningen;
 2. Onklaar raken en/of buiten gebruik zijn van faciliteiten en/of voorzieningen.

G. Niet nakoming

 1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is. Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming aan deze partij zelf kan worden toegerekend. Als de vakantie door de tekortkoming geheel of gedeeltelijk is bedorven kan huurder hier een vergoeding voor eisen;
 2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert verhuurder de eventueel betaalde huur- en borgsom in verhouding met de ontbinding;
 3. Wordt de bungalow niet of niet tijdig afgeleverd, dan heeft huurder recht op 25% van de huursom, behoudens het volle recht op volledige schadevergoeding, zoals genoemd in lid 1;
 4. Ontruimt huurder de bungalow later dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode.

H. Kosten tijdens verhuur
De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van verhuurder. Huurder dient contact op te nemen met verhuurder indien er onderhoud of reparatie aan de bungalow moet gebeuren.

I. Schade

 1. Bij elke schade door verlies, inbeslagname en aanzienlijke beschadiging van de bungalow, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van verhuurder;
 2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende kosten, tenzij de schade wordt gedekt door de voor de bungalow afgesloten verzekering welke ingevolge deze overeenkomst verzekerd had behoren te zijn. Dit bedrag is maximaal het eigen risico;
 3. Indien verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht zal deze verhaald worden op huurder.

J. Veiligheid

Voor uw veiligheid bevinden zich een brandblusser en een blusdeken in de bungalow.

K. Huisreglement

 1. In verband met brandgevaar, voor u de bungalow verlaat, even controleren of:

              - ALLE ELEKTRISCHE APPARATEN (behalve koelkast/diepvries) UIT ZIJN;

                onder andere: WASDROGER - DEZE IS DE HOOFDOORZAAK VAN WONINGBRAND,

                fornuis, alle opladers,, haardroger, krultang, scheerapparaat etc.;

              - NIETS op het fornuis staat;

              - NERGENS smeulende sigaretten, brandende kaarsen etc. zijn achtergebleven.

          2. Indien huurder honden meeneemt is het gebruik van de rode dekens op de rode bank en

              stoel te allen tijde verplicht;

          3. Roken is binnen de bungalow niet toegestaan, wilt u buiten roken bevinden zich

              asbakken in de bungalow;

          4. Het gebruik van de waterdichte matrasbeschermers op de bedden is te allen tijde

              verplicht, behalve op de baby bed(den);

          5. De brandblusser en blusdeken alleen gebruiken in geval van brand;

          6. Bij regen de kussens voor de stoelen buiten naar binnen brengen;

          7. Sanitaire doeken etc. wegwerpen in de afvalemmers, niet in de twee wc's;

          8. De Princess Table Chef voor gourmet en barbecue, alleen BUITEN te gebruiken.

          9. Airconditioners, deze kunnen alleen worden bediend met behulp van de afstandsbediening(en) -

              zie gebruiksaanwijzing van de airconditioners.

         

L. Informatiemappen
In de bungalow bevindt zich een map met belangrijke telefoonnummers, inventarislijst, parkregels en voorwaarden huur vakantiebungalow Villa Lindenbergh, A t/m N en een map met gebruiksaanwijzigen van de in de bungalow aanwezige apparatuur. Toeristische informatie is ook aanwezig.

M. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien ter zake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie worden voorgelegd.

N. Website en 3-luik folders
De inhoud van de website en de 3-luik folders is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aansprakelijkheid ten aanzien van wijzigingen of onvolledigheden kan evenwel niet worden aanvaard. Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen kunnen worden doorberekend aan huurder. Op alle tarieven zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke (schrijf)fouten in de website en de 3-luik folders binden mij
niet.